Lev-On, Azi. 2011. Between public and private: Internet uses by Israeli political entrepreneurs. In Connected: Politics, Technology and Society in Israel, eds. Erez Cohen and Azi Lev-On, pp. 77-99. Tel-Aviv: The Israeli Political Science Association Press (Hebrew: בין הפרטי לציבורי- שימושי אינטרנט בידי יזמים פוליטיים).

המאמר מנתח את תרומתה של רשת האינטרנט להתארגנויות חברה אזרחית וליזמים פוליטיים. לצורך כך יוצגו שלושה סיפורי הצלחה מקומיים בולטים של יזמים אזרחיים אשר בחרו להשתמש באינטרנט על מנת לגבש התאגדויות מקומיות –לעתים אף בניגוד למדיניות ממשלתית ועירונית – ועל ידי כך לקדם את מטרות חבריהן. המקרים הללו, בסיועה של מסגרת תאורטית, מדגימים כי האינטרנט מעשיר את ארגז הכלים של תנועות חברתיות ושל יזמים פוליטיים, ומקל על ארגון ציבורים ועל ניתובם והירתמותם למטרות המשותפות לחבריהם

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן