Category: .

מן, רפי, ולב-און, אזי. (2014). דוח שנתי- התקשורת בישראל 2013: סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה. Annual Report: The Media in Israel 2013: Agendas, Uses and Trends [Hebrew]

הדוח סוקר את הנושאים המרכזיים שעמדו על סדר היום התקשורתי בשנת 2013, את שימושי המדיה ושוק הפרסום. בין הפרקים הנכללים בו: תהליכים ואירועים בתחום חופש הביטוי, השימוש שנעשה במערכת הבחירות לכנסת באינטרנט, הדיון הציבורי על סוגיית הפרטיות, הנוכחות באינטרנט של תחנות הרדיו הישראליות, תעשיית הקולנוע בשנת 2013 וכן הממים האינטרנטיים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהשיח המקוון.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן