Category: .

מן, רפי, ולב-און, אזי. (2015). דוח שנתי- התקשורת בישראל 2014: סדרי יום, שימושים ומגמות. אריאל: המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה. Annual Report: The Media in Israel 2014: Agendas, Uses and Trends [Hebrew]

הדוח היוצא לאור זו השנה הרביעית סוקר את הנושאים המרכזיים שעמדו על סדר היום התקשורתי, את שימושי המדיה ושוק הפרסום, שוק הסלולר, תקשורת דיונית בישראל, המחאות בתקשורת בנושא יוקר המחייה, ניהול משברים ברשתות החברתיות ועוד

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן