Lev-On, Azi. 2010. The non-global villages: Internet usage in the Arab-Palestinian sector in Israel during the municipal election campaigns, 2008. Net Magazine [Link] (הכפרים הלא גלובלים: שימושי אינטרנט בבחירות המוניציפליות במגזר הערבי-פלסטיני בישראל, 2008).

מאמר זה הוא חלק ממחקר חלוצי המנתח את השימוש באתרי אינטרנט בקרב כ-600 מתמודדים לראשות 156 רשויות מקומיות בישראל, במהלך הקמפיינים לבחירות המוניציפליות שנערכו בנובמבר 2008. מהנתונים עולה כי למרות החשיבות המיוחסת לבחירות המוניציפליות במגזר הפלסטיני-ישראלי ועל אף שיעור ההצבעה הגבוה, היקף התחרות במגזר והמקום ההולך וגובר שתופסת בו רשת האינטרנט – השימוש ברשת לצורכי הקמפיינים השונים במגזר היה זעום. לעומת זאת, כ-50% מהמועמדים השתמשו באתרי אינטרנט אישיים ברשויות שהאוכלוסייה בהן מתאפיינת ברוב יהודי. הממצאים מעידים על מכשולים העומדים בפני הטמעת רשת האינטרנט ככלי פוליטי אפקטיבי, וזאת על אף שפערי הגישה לאינטרנט הולכים ומצטמצמים. המאמר מתבסס על ניתוח נתוני השימוש באינטרנט, ועל ראיונות טלפוניים עם מועמדים ועם אנשי פרסום המתמחים במגזר הפלסטיני-ישראלי.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן