Lev-On, Azi. 2016. Administrating social media: The significance of managers. Society and Welfare, 36 (3-4), 363-381. (Hebrew: קהילות מקצועיות של עובדי רווחה באינטרנט: מרכזיותם של המנהלים).

קהילות מקצועיות באינטרנט הופכות לזירות ארגוניות חשובות. ספרות רחבה אודות קהילות אלה מתארת אותן כסביבות מבוססות-תוכן-גולשים, ואינן מתייחסות לתפקידיהם ולהתנהלותם של מנהלי הקהילות. המאמר הנוכחי מסיט את הדגש מחברי הקהילה אל מנהליה. באמצעות ניתוח תוכן כמותי של 7,248 הודעות שנכללו ב-11 קהילות ידע של משרד הרווחה, מדגים המחקר את מרכזיותם של מנהלי הקהילות מבחינת יצירת תכנים, ייזום ועידוד דיונים בקהילה, העלאת שאלות ומענה עליהן. הדיון קורא לראייה שונה של קהילות מקצועיות — לא כזירות של תוכן שיוצרים המשתמשים, אלא יותר כסביבות המבוססות על הדדיות ואינטראקציה בין חברים למנהלים

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן