Category: .

Lev-On, Azi, and Manosevich, Idit. 2015. Deliberating on Campus: The student conference, 2012. Israeli Social Affairs, 19, 207-228 (Hebrew: דליברציה בקמפוס: ועידת הסטודנטים 2012).

המאמר סוקר מיזם דליברטיבי (דיוני) ייחודי- “ועידת הסטודנטים 2012” שנערכה במרכז האוניברסיטאי אריאל באפריל 2012 בהשתתפות כ-130 סטודנטים. המיזם מיישם את רעיונות הדמוקרטיה הדיונית כהמשך לפיתוח התחום בישראל ובעולם המערבי הרחב. מטרת הוועידה הייתה כפולה. בהקשר הקונקרטי של הסוגיה שנבחרה, נועדה הוועידה לאפשר לציבור של סטודנטים לפתח דעת קהל מיודעת באמצעות תהליך דיוני, המאפשר ליבון הנושא תוך שקילה של מגוון דעות. בהקשר הרחב של קידום התרבות הדמוקרטית בישראל, הייתה מטרת הוועידה לספק לציבור המשתתפים היכרות והתנסות בחוויית שיח דיוני, כדרך לחיזוק נורמות דיון דמוקרטיות. המאמר עומד על המקורות התיאורטיים והרציונל המוסדי של האירוע, סוקר את תהליך הכנת הוועידה והאתגרים הכרוכים בו, ועומד על השפעות אפשריות של תהליכים מסוג זה על המשתתפים.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן