Sabag Ben-Porath, Chen, Lev-On, Azi and Lehman-Wilzig, Sam. 2016. Social media intermediaries in politics. Net Magazine. www.isoc.org.il/magazine/magazine15_3.html (Hebrew: של מי הסטטוס הזה בכלל? דפוסי שימוש של חברי כנסת ועוזריהם הפרלמנטריים ברשתות החברתיות).

הרשתות החברתיות בכלל והפייסבוק בפרט הם אפיקים חדשים ומרכזיים לקשר ישיר של חברי הכנסת עם הציבור. מחקרים רבים בחנו את התוצרים של הפעילות בדפי חברי הכנסת ברשתות החברתיות ואת התפיסות שלהם לגביהן. לעומת זאת, תהליך ייצור הנוכחות של הפוליטיקאים בפייסבוק לא קיבל תשומת לב מחקרית. מטרת מחקר זה היא למלא את החלל התיאורטי, ולהתמקד בתהליך ייצור הנוכחות של הפוליטיקאים בפייסבוק ובמקומם של המתווכים בתהליך זה: זהותם ואופן פעולתם של המתווכים, חלוקת העבודה בין חברי הכנסת למתווכים, וכן האופן שבו מושפע תהליך זה ממשתנים פנימיים כמו קווי האופי של חבר הכנסת ומערכת היחסים שלו עם המתווך; וממשתנים חיצוניים כגון רקע תקשורתי של חבר הכנסת, קיומם של פריימריז במפלגתו או אי-קיומם, היקף השימוש בפייסבוק, השיוך הפוליטי שלו וגילו.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן