Category: , .

Shaul-Cohen, Sara, and Lev-On, Azi. (2020). Short messages in political campaigns and civic participation. Media Frames, 19, 21-42. (Hebrew: מסרונים בקמפיינים פוליטיים והשתתפות אזרחים

בשנים האחרונות מתרחב השימוש של מפלגות ומתמודדים בשליחת מסרונים לבוחרים פוטנציאליים בקמפיינים. לעתים ניתן גם להשיב להודעות במסרון חוזר או באמצעות דף נחיתה מקוון וכך ליצור תקשורת דו- סטרית עם מצביעים פוטנציאלים . המאמר בודק את מידת ההיענות למסרון פוליטי בזמן קמפיין בחירות ואת המשתנים המשפיעים עליה. זאת, באמצעות ניסוי טבעי במסגרתו נשלחו מסרונים לתושבים בשלוש רשויות מקומיות בידי מטות הקמפיינים של המתמודדים. מהממצאים עולה כי שעור ההיענות נע בין 4-18 אחוז ים, קרוב לאחוזי ההיענות למסרונים שיווקיים ולדרכים אחרות של השתתפות פוליטית מונעת מסרונים. גיל ומגדר לא נמצאו כמשפיעים, אולם לפרסונליזציה )פנייה העושה שימוש בשמו של מקבל המסרון( ולאופן ההשבה )מסרון חוזר/דף נחיתה( היו השפעה משמעותית על שעורי ההיענות.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן