Madar, Galit, Lev-On, Azi, and Ash, Nachman. (2020). Possible implications of the involvement of family doctors in promoting patient health using through Telemedicine. Kidum Briut, 8, 6-12. (Hebrew: השלכות אפשריות של מעורבות רופאי המשפחה בקידום בריאות המטופל במסגרת רפואה מרחוק)

מטרת המחקר: לנתח את השלכותיה של הטכנולוגיה התומכת ברפואה מרחוק על דפוסי עבודתו של רופא המשפחה, ובכלל זה את ההשפעות האפשריות על מעורבות רופאי המשפחה בקידום בריאותו של המטופל. שיטת המחקר: נבחר מדגם של 25 רופאי משפחה של “מכבי שירותי בריאות” מכל רחבי הארץ המשתמשים במערכת “הרפואה מרחוק”. במהלך מפגשים עם הרופאים במרפאותיהם נערכו ראיונות עומק מובנים למחצה. ממצאים: ממצאי המחקר מצביעים על כך, כי לצד ההבנה של הרופאים כי הטכנולוגיה מאפשרת עלייה בזמינות הרופא למטופל וייעול מנהלתי, נוצרו אתגרים חדשים עבור הרופאים: חשש מאובדן שליטה על ניהול התהליך הרפואי, צריכת יתר של שירותי רפואה ועומס מטלות החודר למרחב הפרטי של הרופא. עוד הודגש, כי השינויים בסביבה הטיפולית פוגעים במרקם העדין של יחסי רופא־מטופל, בקשר הבין־אישי ועלולים לפגוע במעורבות הרופא בקידום בריאותו של המטופל.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן