Lev-On, Azi. (2020). Some comments on the characteristics and results of democratization of public discourse on law and justice: The activity for justice for Roman Zadorov as a case study. Hamishpat, 25, 187-224. (Hebrew: מספר הערות אודות המאפיינים והתוצאות של הדמוקרטיזציה של השיח הציבורי על משפט וצדק: הפעילות למען צדק לרומן זדורוב כמקרה בוחן).

המאמר בוחן את מאפייני הדמוקרטיזציה בשיח הציבורי על אודות משפט וצדק במדיה החברתית המקוונת, ובודק מהן השלכותיה, תוך שימוש בפרשת זדורוב כמקרה בוחן. בפרק השני אציג רקע כללי על פרשת רומן זדורוב. הפרק השלישי סוקר את הסיבות, תקשורתיות ואחרות, לכך שפרשת זדורוב נותרת בשיח הציבורי זמן רב כל כך. הפרק הרביעי סוקר את המאפיינים של הסביבה התקשורתית שפועלת למען הצדק בפרשת זדורוב. החלק הראשון עוסק בהליך הדיגיטציה – הפיכת חומרי חקירה קשיחים לדיגיטליים – ודן בתוצאות האפשריות של היעדר תיעוד דיגיטלי. החלק השני עוסק בפתיחת החומרים והנגשתם לציבור. החלק השלישי דן ביצירת זירות שיח מקוונות ברשתות החברתיות ומדגים כי הן הפכו לזירה מרכזית לשיח ויצירת דעת קהל לגבי הפרשה. בפרק החמישי המאמר מציג את ההשלכות של הסביבה התקשורתית. ראשית, הנצחה. החומרים שמועלים לרשת נשמרים בה ללא תאריך תפוגה. שנית, יצירת תוצרים ויזואליים כגון תמונות ווידאו, וארגון פעילויות קולקטיביות כמו תמלול חומרים משפטיים והעלאת כתוביות על סרטונים. שלישית, יצירת נרטיבים על אודות הרצח – זהות הרוצח/ים, מניעיהם והשתלשלות הדברים שהובילו לרצח. ההשלכה האחרונה דנה בשאלה האם וכיצד משפיעה פעילות זו על אנשים פרטיים ועל תדמית גופי הממסד שהיו מעורבים בפרשה.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן