Grossman, Nerit, and Lev-On, Azi. (2022). Social media jurors: Conceptualizing and analyzing online public engagement in reference to legal cases. Shaarey Mishpat, 10, 95-128. (Hebrew:מושבעי הרשתות החברתיות: פעילות מבוססת מדיה חברתית ומעורבות בפרשיות משפטיות).

מטרת מאמר זה היא לערוך המשגה לקטגוריה זו של “מושבעי הרשתות החברתיות”. בחלק השני של המאמר נערוך דיון קונספטואלי במִתאם ( correspondence ) שבין המושבעים הפורמליים, דרך המושבעים צופים, ועד למושבעי הרשתות החברתיות. בחלק השלישי נדון – במאפיין המרכזי המייחד את מושבעי הרשתות החברתיות מהקטגוריות האחרות והיא האקטיביות שלהם. בחלק הרביעי נסקור את מקרה המבחן של הפעילות המסיבית ברשתות החברתיות למען רומן זדורוב, שהורשע ברצח הילדה תאיר ראדה ז”ל ועניינו נדון בזמן כתיבת שורות אלה במשפט חוזר. בחלק החמישי נדון במתודולוגיה עליה התבסס חקר תופעת “מושבעי הרשתות החברתיות”. בחלק השישי נדגים את מאפיין האקטיביות של פעילי הפייסבוק בקבוצות הפועלות למען רומן זדורוב. בחלק השביעי והאחרון של מאמרנו יוצגו מספר השלכות נורמטיביות של תופעת מושבעי הרשתות החברתיות, באמצעות בדיקת הייצוגים של התופעה בכלי התקשורת המרכזיים.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן