Lowenstein-Barkai, Hila, and Lev-On, Azi. (2022). A Comparative Look at News Consumption Patterns in Israel: Adolescents vs. Adults. Israeli Social Affairs, 31(2), 203-228 (Hebrew: ריבוי משימות תקשורת ושימוש במסכים שניים: מסט משווה על דפוסי הצפייה בסרטוני חדשות בישראל).

בעידן הדיגיטלי התרחבו האפשרויות לצרוך תוכן באופן סימולטני, למשל האפשרות לגלוש באינטרנט תוך כדי צפייה במסך טלוויזיה. לסגנון זה של צריכת תוכן יש חשיבות מיוחדת כאשר התוכן הראשי הנצפה הוא תוכן חדשותי: מצד אחד, פעולות סימולטניות הקשורות לתוכן הראשי )פעולות שנעשות במסך שני( עשויות להגביר את המעורבות הפוליטית של צרכני החדשות; מצד שני, פעולות תקשורת סימולטניות שאינן קשורות לתוכן הראשי )ריבוי משימות תקשורת( עשויות לפגוע בקשב של הצופה. קהל צעיר נבדל מקהל מבוגר בדפוסי צריכת התקשורת שלו. ברם, למרות הפוטנציאל של פעילויות המסך השני להגברת ההשתתפות הפוליטית של צעירים, ואף על פי שמתבגרים הם “משתמשים כבדים” בתקשורת הדיגיטלית, אין כמעט נתונים על ממדי התופעה. כמו כן, כמעט אין מחקרים השוואתיים שבחנו את צריכת סרטוני החדשות של מתבגרים לעומת מבוגרים. באמצעות שימוש ביישומון סלולרי ייעודי ניתח המחקר כיצד צרכו מתבגרים ומבוגרים ישראלים סרטוני חדשות בעידן של מסכים שניים. ממצאי המחקר מראים שמתבגרים צורכים באופן מובהק פחות תוכן וידאו חדשותי ממבוגרים, שהם משתמשים בטלפונים חכמים יותר ממבוגרים, ושהם מעורבים בהיקפים גדולים יותר בפעילות מסך שני לעומת מבוגרים. בסיום המאמר ייבחנו השלכות הממצאים על המתבגרים בסביבת התקשורת העכשווית.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן