Category: .

Yehezkeli, Y., & Lev-On, A. (2023). How the Israeli media covered the first wave of the Corona crisis. The Public Sphere, 16, 89-116 (Hebrew: אופן סיקור התקשורת בישראל את הגל הראשון של משבר הקורונה).

המחקר בוחן כיצד סיקרה התקשורת בישראל את משבר הקורונה במהלך הגל הראשון שלו. במסגרת המחקר נותחו 213 כתבות מכלי התקשורת המובילים במסגרת העיתונות המשודרת והכתובה, אשר סיקרו את המשבר ואת דרכי ההתמודדות עימו בפתח גל התחלואה הראשון, בין התאריכים 15.3.2020 ו־ 21.3.2020 , אז נכנסה ישראל לסגר הראשון. מניתוח הכתבות עלו ארבע תמות מרכזיות המאפיינות אותן: סיקור היערכות הממסד, סיקור התחלואה, מתיחת ביקורת על הממסד, מתן מידע והסברה. מן הממצאים עלה כי התקשורת ראתה במשבר מצב חירום משמעותי, ותחזיותיה לגבי היקף התחלואה היו פסימיות. לרוב פעלה כ”עיתונות מגויסת”, תוך עידוד הציבור לשמור על ההנחיות. ביקורת על התנהלות מגזרים מסוימים מהציבור ועל התנהלות של פרטים, שהייתה בולטת בהמשך המגפה, כמעט ולא ניכרה. המחקר מלמד שהתופעה של “התכנסות סביב הדגל”, השכיחה במשברים ביטחוניים, נפוצה גם במשברים בריאותיים.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן