Lev-On, Azi. 2015. New media and activism: The social protest of 2011 as a case study. Net Magazine. www.isoc.org.il/magazine/magazine15_2.html (Hebrew: ניו מדיה ואקטיביזם: המחאה החברתית 2011 כמקרה בוחן).

קיימת ספרות אקדמית רבה ובה ניתוחים של שימושי המדיה החדשה בידי אקטיביסטים ותנועות חברתיות, אולם כמעט אין התייחסות בספרות זו לתפיסות של דמויות מרכזיות הקשורות למחאה את מקום האינטרנט בפתיחת המחאה ובהתנהלותה; אין השוואה בין מקום האינטרנט במחאה לבין מקום התקשורת הממוסדת; ואין שיח על היכולת להשתמש במדיה החדשה במחאות המתרחשות במרכז לעומת אלו המתרחשות בפריפריה. המחקר נועד למלא את החוסרים הללו באמצעות בחינת תפיסות של מקום האינטרנט במחאה החברתית שהתרחשה בישראל ב-2011, בעזרת ראיונות עם 31 אנשים ששייכים לאחת משלוש קבוצות: פעילים וקמפיינרים שיזמו וארגנו את ההפגנות “בשטח”; אנשי הייטק שהקימו ותפעלו את הנוכחות הדיגיטלית של המחאה; ועיתונאים שסיקרו את המחאה. הראיונות התמקדו בתפיסות של האינטרנט בכלל ושל פייסבוק בפרט ככלים לשינוי חברתי; נקודות החוזק והחולשה של האינטרנט בשלבים השונים של המחאות בהשוואה לכלי תקשורת אחרים; זרימת מידע מהאינטרנט לאמצעי תקשורת מסורתית ולהיפך; תובנות על שימוש ברשת באירועי מחאה עתידיים, ועוד. נמצאה שונות ניכרת בנוגע לתפיסת השימוש הפוטנציאלי באינטרנט ותפקודו בין אנשי ההייטק הרואים את השימוש באינטרנט באור חיובי ביותר, ובין הפעילים, הקמפיינרים והעיתונאים, אשר הדגישו את הדומיננטיות הנמשכת של התקשורת הממוסדת. בנוסף לכך, המרואיינים טענו כי לאינטרנט, ובמיוחד לפייסבוק, יש ערך מוסף גדול יותר בסיוע למחאות בפריפריה מאשר במרכז. לבסוף, רוב המרואיינים טענו כי האינטרנט, ובמיוחד הפייסבוק, היה כלי חשוב לגיוס פעילים והפצת מידע, והייתה לו תרומה ניכרת להצלחה של המחאה בשלביה המוקדמים. עם זאת, כיסוי המחאה בתקשורת הממוסדת הוא הכרחי להשגת הכרה ולגיטימציה רחבות יותר בהמשך המחאה.

FULL TEXT

More Publications

דילוג לתוכן